ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ В СТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ШЛЯХОМ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН СЕРВІСУ

м. Київ «08» серпня 2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУККІПЕР СААС», що надалі іменується – «Виконавець», юридична особа-резидент за законодавством України, в особі ТІХОМІРОВА М.В., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, що надалі іменується «Користувач», послуги (відповідно до ліцензійних умов використання) з надання у тимчасове користування комп'ютерних програм шляхом доступу до онлайн сервісу. Цей договір оферти є публічним, і згідно ст.ст. 633, 634, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Користувачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної Оферти (далі – Договір, або Договір оферти, або Оферта) Користувачем і Виконавцем.

1. Визначення термінів

1.1. Комп’ютерні програми через онлайн сервіс BOOKKEEPER (далі - сервіс БУККІПЕР або BOOKKEEPER), що розташований в мережі Інтернет за адресою: service.bookkeeper.kiev.ua (далі — Послуги) — програмні продукти, що належать і поширюються компанією Правовласником, включаючи належну технічну та іншу документацію, інформацію з управління авторськими правами (відповідно до ліцензійних умов розповсюдження і використання), оновлення програмного забезпечення тощо, ліцензії на використання яких передаються за цим Договором.

1.2. Сторінка реєстрації – інтернет-сторінка, розташована за адресою service.bookkeeper.kiev.ua/account/register та призначена для введення необхідних для реєстрації як Користувача даних.

1.3. Тариф – перелік та обсяг послуг, що надаються Виконавцем Користувачеві за певну плату. Тарифи розміщуються Виконавцем у відкритому доступі на сайті за адресою: www.bookkeeper.kiev.ua та можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку (зміна тарифу не може бути проведена за наперед сплачений Користувачем період користування).

1.4. Підписка на тариф – набір послуг сервісу відповідно до умов тарифу, які Виконавець зобов'язується надавати Користувачеві за певний період, а Користувач отримує право їх використовувати і зобов'язується їх оплачувати.

1.5. Конфіденційна інформація – це інформація, що стосується комп'ютерних програм, яка надана Виконавцем у користування за цим Договором та не є загально відомою, а також особисті дані Користувача, що він прямо зазначає як конфіденційну інформацію. Комп'ютерні програми, що надані Користувачу за цим Договором та особисті дані Користувача не є конфіденційною інформацією для Правовласника Комп'ютерних програм. На вимогу Правовласника Виконавець надає вказану інформацію виключно Правовласнику.

1.6. Комп'ютерна програма/Комп'ютерні програми – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером та/або телефоном (іншим мобільним пристроєм), які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату. Перелік Комп'ютерних програм Виконавця, можливість користуватися якими передається за цим Договором Користувачу, визначений у Додатку № 1. Виключне право (майнове право на видачу дозволу чи заборону на використання іншим особам) на Комп'ютерні програми належить Виконавцю та/або Правовласнику. Перелік Комп'ютерних програм може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку у спосіб заміни на аналогічні за функціональним призначенням програми.

1.7. Правовласник – особа, якій належать виключні права комп'ютерні програми (твір/твори) та розповсюдження на території України комп'ютерних програм, які передаються у тимчасове користування за цим Договором.

1.8. Особистий кабінет Користувача – інформаційний простір Користувача, виділений на сайті service.bookkeeper.kiev.ua, для організації введення/зміни Персональних даних («Профілю Користувача»), самостійної підписки/відмови від (активування/відключення) конкретних послуг в рамках Договору. Вхід в Особистий кабінет Користувача проводиться після Реєстрації на Веб-сайті service.bookkeeper.kiev.ua і проходження процедури Авторизації.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець бере на себе обов'язок надавати Користувачу на умовах цієї Оферти Послуги, зокрема:

 • надавати послуги з надання у тимчасове користування Комп'ютерних програм (відповідно до ліцензійних умов використання) шляхом доступу до онлайн сервісу BOOKKEEPER;
 • забезпечувати повне обслуговування онлайн-сервісу BOOKKEEPER;
 • надавати Користувачу усю технічну інформацію, необхідну та достатню для підтримки та забезпечення належного функціонування онлайн-сервісу BOOKKEEPER.

2.2. Факт реєстрації як Користувача на Сторінці реєстрації є беззастережним прийняттям Користувачем умов Договору оферти (акцептом оферти). Після реєстрації Користувача на сайті service.bookkeeper.kiev.ua йому присвоюється особовий рахунок, за допомогою якого здійснюється ідентифікація Користувача при наданні послуг за цим Договором. Інформація про особовий рахунок Користувача розміщується в особистому кабінеті Користувача.

2.3. Після оформлення замовлення Послуги, та/або отримання доступу до онлайн сервісу BOOKKEEPER і проведення оплати за отримання доступу до онлайн сервісу BOOKKEEPER, в кожному окремому випадку, до моменту початку користування Послугою, Користувач отримує право відмовитись від Послуги.

При реалізації Користувачем свого права, що передбачене абзацом один пункту 2.3, плата за отримання доступу до онлайн сервісу BOOKKEEPER, поверненню не підлягає за виключенням умов, що передбачені абзацом три пункту 2.3.

Виконавець має виключне право, щодо прийняття рішення про повернення плати за отримання доступу до онлайн сервісу BOOKKEEPER та таке право не породжує у Користувача права вимоги, щодо повернення плати за отримання доступу до онлайн сервісу BOOKKEEPER.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Надавати Послуги, вказані в п. 2.1 Договору оферти, належним чином і в строк відповідно до умов Договору оферти і в рамках обраної і сплаченої Користувачем Підписки на тариф.

3.1.2. При наданні Послуг за Договором забезпечити можливість доступу Користувача до функціоналу сервісу BOOKKEEPER через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логіна (-ів) і пароля (-ів) Користувача. При цьому Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості використання Користувачем функціоналу сервісу BOOKKEEPER (в т.ч. втрати даних або спотворення) з причин, незалежних від Виконавця, в т.ч. в разі втрати Користувачем логіну (-ів) та/або паролю (-ів) чи протиправних дій третіх осіб.

3.1.3. Не розголошувати реєстраційні дані Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.1.4. Сповіщати Користувача про зміни Тарифів на Послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов Договору оферти не менше, ніж за 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця www.bookkeeper.kiev.ua.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Тимчасово призупинити надання Користувачеві Послуг за Договором з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню Послуг, на час усунення таких причин. При цьому здійснена оплата за послуги не повертається Користувачу.

3.2.2. Призупинити надання Послуг за Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Користувачем зобов'язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому здійснена оплата за послуги не повертається Користувачу.

3.2.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Користувача без повідомлення, якщо Користувач протягом 6 (шести) календарних місяців поспіль не отримував доступ до сервісу BOOKKEEPER через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логіна (-ів) і пароля (-в) Користувача. При цьому здійснена оплата за послуги не повертається Користувачу. Крім іншого в односторонньому порядку вчинити наступні дії:

3.2.4. Відкликати цю оферту (відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку) на свій розсуд в будь-який момент.

3.3. Користувач зобов'язується:

3.3.1. Визнати і погодитись з тим, що сервіс BOOKKEEPER і всі необхідні програми, пов'язані з ним, містять конфіденційну інформацію, що захищена законами про інтелектуальну власність та іншими міжнародними законами. Ні сам Користувач, ні інші особи за сприяння з боку Користувача не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення; не проникатимуть в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; не здійснюватимуть продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Користувачеві, а також не модифікуватимуть послуги, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.

3.3.2. До укладання Договору оферти ознайомитися зі змістом та умовами цього Договору оферти, тарифами, розміщеними на сайті Виконавця за адресою: www.bookkeeper.kiev.ua.

3.3.3. Пройти процедуру реєстрації. Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація невірна, неповна або неточна, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити Користувачу у використанні сервісу. При цьому здійснена оплата за послуги не повертається Користувачу.

3.3.4. По завершенні процесу реєстрації Користувач отримує логін та пароль для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, що належить Користувачеві. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на сервісі BOOKKEEPER під логіном і паролем Користувача. Після підтвердження оплати, здійсненої Користувачем на банківський рахунок Виконавця відповідно до обраної підписки на Тариф, Виконавець зобов'язується протягом 1 (одного) робочого дня активувати Користувачу на оплачений період доступ до відповідних комп'ютерних програм, які обрані та оплачені Користувачем для тимчасового користування на умовах цього Договору. У випадку нездійснення оплати за наступний період користування, Виконавець закриває Користувачу доступ для використання комп'ютерних програм за допомогою онлайн сервісу BOOKKEEPER.

3.3.5. Негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки. Користувач повинен здійснювати завершення роботи під своїм паролем (за посиланням «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з сервісом BOOKKEEPER.

3.3.6. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця згідно з вибраним Тарифом і на умовах Договору оферти.

3.3.7. Користувач не має права передавати свої права за Договором будь-якій третій стороні.

3.4. Користувач має право:

3.4.1. Пройти процедуру реєстрації.

3.4.2. По завершенні процесу реєстрації отримати логін (-и) та пароль (-і) для доступу до веб- інтерфейсу, що надає доступ до інформації, що належить Користувачеві.

4. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Користувач оплачує Виконавцю Послуги відповідно до тарифів опублікованих на сайті Виконавця за адресою: bookkeeper.kiev.ua Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість та умови надання Послуг по всіх Тарифах через розміщення інформації про них на інтернет-сайті: www.bookkeeper.kiev.ua. Одного разу встановлені вартість та умови надання Послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього передплаченого Користувачем періоду. Зміна вартості та умов надання Послуг доводяться до відома Користувача не менше ніж за 10 робочих днів до вступу цих змін в силу через розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті Виконавця: www.bookkeeper.kiev.ua.

4.2. Оплата Послуг здійснюється Користувачем в українських гривнях у безготівковій формі. Користувач не має права використовувати як засіб платежу за цим Договором електронні гроші.

4.3. При оплаті через банк Користувач зобов'язаний вказати у платіжному документі призначення платежу: «Передплата за ліцензії на використання ПЗ «BookKeeper SaaS» особовий рахунок №_____________» та вказати особовий рахунок, присвоєний Користувачу при реєстрації на сайті service.bookkeeper.kiev.ua, та строк підписки. Виконавець має право не надавати Послуги у випадку, якщо в платіжному документі не вказане призначення платежу та його особовий рахунок.

4.4. При оплаті через банк Користувач може використовувати шаблон квитанції, що формується онлайн сервісом BOOKKEEPER у особистому кабінеті Користувача.

5. Особливі умови і відповідальність Сторін

5.1. Виконавець не компенсує прямі або непрямі збитки, заподіяні Користувачеві в результаті використання або неможливості користування Послугами, у тому числі за збиток, понесений Користувачем в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, змін функцій і інших причин. Упущена вигода Користувача відшкодуванню Виконавцем не підлягає.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

5.3. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за:

5.3.1. Будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Користувача та/або третіх осіб.

5.3.2. Будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Користувача та/або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.

5.3.3. Використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Користувачем обраної ним форми оплати Послуг за Договором, а так само використання/неможливість використання Користувачем і/або третіми особами будь-яких засобів та/або способів передачі/отримання інформації.

5.4. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Користувачем пункту 3.3.5. даного Договору оферти.

5.5. Користувач розуміє і приймає, що Виконавець не несе жодної відповідальності за всю інформацію, розміщену на сервісі BOOKKEEPER. Користувач повністю відповідає за всю інформацію, яку він завантажує, посилає, передає або яким-небудь іншим способом робить доступною за допомогою сервісу BOOKKEEPER. Ні за яких обставин Виконавець не несе відповідальності за інформацію, розміщену на сервісі BOOKKEEPER.

5.6. Користувач самостійно відповідає за вміст інформації, переданої ним або іншою особою під даними Користувача по мережі Інтернет, а також за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто, або іншою особою, що використовує його реквізити) особам або майну громадян, юридичним особам, державі або етичним принципам суспільства.

5.7. Користувач бере на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою послуг Виконавця, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, поширюваних в мережі Інтернет і що надаються Користувачеві за допомогою послуг Виконавця.

5.8. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність реєстраційних даних: логіна (-ів) і пароля (-в). Всі дії, здійснені з використанням логіна (-ів) і пароля (-в) Користувача, вважаються здійсненими Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіна (-ів) і пароля (-в) Користувача. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Користувача третіми особами. За фактом крадіжки логіна і пароля, що сталася з вини третіх осіб, Користувач має право направити в адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, підтверджуючого оплату Послуг, а також, по запиту Виконавця – документа, що засвідчує особу Користувача.

5.9. Сторони зобов'язалися забезпечувати конфіденційність мережевих реквізитів (пароль і ім'я) Користувача.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання обов'язків за Договором оферти, що стались внаслідок виникнення форс-мажорних обставин, факт наявності яких підтверджений сертифікатом Торгівельно-Промислової Палати України за місцем настання таких обставин.

6.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов'язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов'язань.

6.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов'язків за Договором.

6.4. Під форс-мажорними обставинами сторони розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

7. Момент укладення Договору, термін його дії порядок зміни і розірвання

7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення її в мережі Інтернет за адресою www.bookkeeper.kiev.ua. і діє до моменту відкликання цієї Оферти Виконавцем. Умови цього Договору набувають чинності для Користувача з моменту реєстрації його як Користувача на Сторінці реєстрації, що свідчить про приєднання до цього Договору (акцепт оферти).

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови цього Договору (оферти) та/або відкликати оферту (відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку) в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до цього Договору (цієї оферти), такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (оферти) в мережі Інтернет за адресою www.bookkeeper.kiev.ua, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні. У всіх випадках відкликання Оферти (відмови Виконавця від цього Договору в односторонньому порядку) сплачені Користувачем кошти не повертаються.

7.3. З усіх питань, неврегульованих у тексті цього Договору (оферти) Сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов'язану з цим Договором (цією офертою) і зобов'язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов'язань.

7.5. Цей Договір (ця оферта) залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких документів, включаючи, зміни власника, організаційно-правової форми і ін., а також паспортних, контактних і інших даних Користувача – фізичної особи:

7.5.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Користувача шляхом розміщення повідомлення про це на своєму сайті.

7.5.2. Користувач відповідні зміни проводить за допомогою коригування даних у своєму особистому кабінеті.

8. Порядок вирішення суперечок

8.1. Суперечки та розбіжності за цим Договором (офертою) вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.

9. Інші умови

9.1. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених в цьому Договорі (оферті), Сторони повинні керуватися чинним законодавством України.

9.2. При наданні Виконавцем послуг за цим Договором може оброблятися наступна інформація:

9.2.1. персональні дані фізичних осіб, які введені Користувачем у спеціальну реєстраційну форму на сайті service.bookkeeper.kiev.ua;

9.2.2. дані, що ідентифікують Користувача, які збираються автоматично при відвідуванні Користувачем сайту service.bookkeeper.kiev.ua;

9.2.3. інші дані, які доступні Виконавцю та необхідні для надання послуг за цим Договором.

9.3. Проходження Користувачем реєстрації свідчить про добровільну згоду Користувача (фізичної особи) на оброблення його персональних даних на умовах, встановлених діючим законодавством України, а також підтверджує його ознайомлення про свої права як суб'єкта персональних даних та про вимоги, які висунуті до оброблення персональних даних чинним законодавством України. Користувачу, який є фізичною особою, належать наступні права:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважених осіб або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Персональні дані Користувача (фізичної особи), зазначені ним в реєстраційній формі на сайті service.bookkeeper.kiev.ua, підлягають включенню до бази персональних даних, яка розміщена на сервері Виконавця.

9.4. Виконавець обробляє інформацію про Користувача, з метою:

9.4.1. ідентифікації Користувача для надання йому послуг за цим Договором;

9.4.2. покращення якості роботи сайту service.bookkeeper.kiev.ua, зручності його використання, його функціонування та безпеки;

9.4.3. проведення статистичного аналізу, ведення звітності;

9.4.4. надання Користувачу будь-якої реклами. Згода Користувача (фізичної особи) на оброблення його персональних даних підтверджує його добровільне волевиявлення на передачу персональних даних третім особам без необхідності його додаткового повідомлення:

 • при отриманні Виконавцем письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який потребує розкриття персональних даних;
 • з метою виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором перед Користувачем;
 • для забезпечення можливості захисту прав та\чи законних інтересів Виконавця та\чи третіх осіб;
 • у випадку передачі Виконавцем своїх прав та обов'язків третій особі;
 • в інтересах національної безпеки, економічного благополуччя та\чи прав людини;
 • для усунення технічних неполадок в системі, яка обробляє дані, та\чи інших проблем з безпекою даних;
 • для передачі Виконавцем інформації про Користувача, пов'язаної з виконанням даного Договору, Правовласнику на його вимогу;
 • в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
Користувач також погоджується з тим, що Виконавець має право передати персональні дані Користувача (фізичної особи), зазначені ним в реєстраційній формі на сайті service.bookkeeper.kiev.ua, партнерам Виконавця та/чи рекламодавцям без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу. Виконавець здійснює необхідні заходи для захисту інформації про Користувача від неправомірного доступу, розкриття, поширення, зміни, знищення, а також від незаконних дій з нею третіх осіб. При цьому Виконавець не несе відповідальності за розголошення чи/або пошкодження та/чи втрату інформації про Користувача у ході її надання/отримання та/чи подальшого оброблення.

9.5. Визнання судом недійсним будь-якого із положень цього Договору не призводить до недійсності інших його положень чи Договору в цілому, а тому не призводить до втрати ним юридичної сили.

9.6. Користувач не має права передавати чи переуступати жодні права чи зобов'язання за цим Договором. Жодна передача чи переуступлення не будуть мати юридичної сили. Виконавець має право вільно переуступати чи передавати будь-які права та зобов'язання за цим Договором в повному об'ємі чи частково без попереднього повідомлення Користувача про це, окрім випадків, передбачених цим Договором або законодавством України.

9.7. В момент укладення цього Договору Користувач надає згоду на переведення Виконавцем боргу, який може виникнути у Виконавця перед Користувачем згідно даного Договору. Виконавець має право після направлення Користувачу електронного повідомлення і відповідно до договору переведення боргу в односторонньому порядку замінити Виконавця будь-якою третьою особою, яка приймає на себе всі права та зобов'язання Виконавця за цим Договором.

9.8. Сайт service.bookkeeper.kiev.ua може мати посилання на інші ресурси в мережі Інтернет, представлені виключно для зручності Користувача. Наявність таких посилань не свідчить про будь-які рекомендації Виконавця відносно їх користі та/чи безпеки. Користувач самостійно несе відповідальність за відвідування та/чи використання таких ресурсів, у тому числі за точність, повноту, достовірність розміщеної на них інформації та збереження конфіденційності переданих їм даних.

10. Умови використання комп'ютерних програм

10.1. Кількість робочих місць, на яких Користувач має право використовувати комп'ютерні програми, що надаються в користування шляхом доступу до онлайн сервісу BOOKKEEPER за цим Договором, визначається відповідно до обраного Користувачем Тарифу (здійсненої підписки на Тариф). Робочим місцем вважається будь-який персональний комп'ютер, термінал або інший пристрій, за допомогою якого користувач може здійснити доступ до наданої за цим Договором Комп'ютерної програми. Користувач має можливість використовувати комп'ютерні програми, які надаються у тимчасове користування за цим Договором виключно шляхом доступу до онлайн сервісу BOOKKEEPER.

10.2. Користувач не має права передавати, надавати в тимчасове користування, розповсюджувати комп'ютерні програми, які надані у тимчасове користування на умовах цього Договору третім особам, не вправі за плату дозволяти третім особам здійснювати доступ до таких комп'ютерних програм та/або використовувати їх функціональні можливості. Зазначене обмеження не виключає можливості Користувача вести облік в інтересах третіх осіб на своїх робочих місцях за допомогою сервісу BOOKKEEPER.

10.3. Користувач зобов'язується не вчиняти дій, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту авторських прав, застосовуваних у комп'ютерних програмах, включаючи застосування програмних і технічних засобів «мультиплексування», засобів, які змінюють алгоритм роботи програмних або апаратних засобів захисту програмних продуктів, а також не використовувати комп'ютерні програми з усуненими або зміненими без дозволу Правовласника засобами захисту.

10.4. Користувач не має права створювати копії документації, включаючи Керівництво користувача. У разі необхідності, оригінальна документація купується Користувачем за додаткову плату за окремим договором купівлі-продажу.

11. Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУККІПЕР СААС" (ТОВ «БУККІПЕР СААС») ЄДРПОУ 41991373 01010, м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6, офіс 808 поточний рахунок № UA143052990000026009046211222 ІПН 419913726555

Додаток № 1
до публічного договору (оферта) про надання у тимчасове користування комп'ютерних програм шляхом доступу до онлайн сервісу
від «08» серпня 2018 р.

Перелік Комп'ютерних програм

Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУККІПЕР СААС" (ТОВ "БУККІПЕР СААС") ЄДРПОУ 41991373 01010, м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6, офіс 808 поточний рахунок № UA143052990000026009046211222 ІПН 419913726555

Додаток № 2
до публічного договору (оферта) про надання у тимчасове користування комп'ютерних програм шляхом доступу до онлайн сервісу
від «08» серпня 2018 р.

Перелік Тарифів на Послуги Виконавця

Реквізити Виконавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУККІПЕР СААС" (ТОВ "БУККІПЕР СААС") ЄДРПОУ 41991373 01010, м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6, офіс 808 поточний рахунок № UA143052990000026009046211222 ІПН 419913726555